aznpn

Alert 48

Pest Common Name: 
Potato Cyst Nematode
Pest Scientific Name: 
Globodera pallida
Category: 
Nematodes
Proximity: 
Non-Neighboring States