Soils Home | Soils of Israel (English) | Soils of Israel (Hebrew) | Soil Map of Israel

Legend for Soil Map of Israel

SOIL NAME (after Dan et al. 1986)

CODE

ïã éô ìò) ò÷ø÷ä íù
åéøáåçå1986)

Terra rossas, brown rendzinas and pale rendzinas

a

úåðéæãðø,äñåø äøè
úåðéæãðøå úåîåç
úåøéäá

Brown rendzinas and pale rendzinas

b

úåîåç úåðéæãðø
úåøéäá úåðéæãðøå

Pale rendzinas

c

úåøéäá úåðéæãðø

Basaltic protogrumusols, basaltic brown grumusols and pale rendzinas

d

íéìåñåîåøâåèåøô
íéìåñåîåøâ ,íééúìæá
úåðéæãðøå íéîåç
úåøéäá

Hamra soils

e

äøîç úåò÷ø÷

Basaltic brown mediterranean soils and basaltic lithsols

f

íé úåîåç úåò÷ø÷
úåéúìæá úåéðåëéú
íééúìæá íéìåñåúéìå

Hydromorphic and
gley soils

g

úåéôøåîåøãéä úåò÷ø÷
éìâ úåò÷ø÷å

Grumusols

h

íéìåñåîåøâ

Pararendzinas

j

úåðéæãðøäøô

Dark brown soils

k

úåäë úåîåç úåò÷ø÷

Calcareous serozems

l

íééðøéâ íéîåéæåøéñ

Brown lithosols and loessial arid brown soils

m

íéîåç íéìåñåúéì
úåøéäá úåîåç úåò÷ø÷å
úåéñì

Loessial arid brown soils

n

úåøéäá úåîåç úåò÷ø÷
úåéñì

Alluvial arid brown soils

p

úåøéäá úåîåç úåò÷ø÷
úåéáåìà

Solonchaks

q

íé÷'öðåìåñ

Loessial serozems

r

íééñì íéîåéæåøéñ

Brown lithosols and loessial serozems

s

íéîåç íéìåñåúéì
íééñì íéîåéæåøéñå

Sandy regosols and arid brown soils

t

íééìåç íéìåñåâø
úåîåç úåò÷ø÷å
úåøéäá

Sand dunes

v

íéããåð úåìåç

Regosols

w

íéìåñåâø

Bare rocks and desert lithosols

x

òìñ éôåùçî
íééøáãî íéìåñåúéìå

Reg soils and coarse desert alluvium

y

íåéáåìàå âø úåò÷ø÷
ñâ éøáãî

Fine grained desert alluvial soils

z

úåéáåìà úåò÷ø÷
øâøâ úå÷ã úåéøáãî

URL:http://cals.arizona.edu/OALS/soils/israel/legend.html
Last revised: 15 November 2001
Site created and maintained by the Office of Arid Lands Studies